Open

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

KVKK Bilgilendirme

OP. DR. MUHAMMET DİLBER MUAYENEHANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Dilber Muayenehanesi olarak iş bu Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik,  Ayakta  Teşhis  Ve  Tedavi  Yapılan  Özel  Sağlık  Kuruluşları  Hakkında Yönetmelik, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat kapsamında, sağlık hizmeti sunduğumuz siz değerli hastalarımız, hasta yakınları ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin mevzuata uygun olarak toplanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda veri sorumlusu sıfatıyla bir takım bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmış olup, kişisel verileriniz mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek veya aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, gerekli durumlarda anonim hale getirilecek, gerekli durumlarda kimliksizleştirilecek, imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı şekilde ölçülü olarak işlenebilecektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı KVKK’nın 10/1-a maddesinde veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik bakımından muayenehane “veri sorumlusu” dur.

İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun gereğince, veri sorumlusu ve veri işleyen olarak hizmet ilişkisinin kurulması, ifa edilmesi ve yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3/I(d) maddesi çerçevesinde kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kimlik Verileri: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı sureti, pasaport bilgileri/sureti veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileridir.

İletişim Verileri: Telefon numarası (bildirdiğiniz sabit veya mobil telefon numaraları), elektronik posta adresiniz, sosyal medya hesaplarınız, danışma hattı ile yapılan görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerdir.

Çalışan Özlük Verileri: Muayenehanemiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olma kapsamında, gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen kişisel verilerdir. Çalışanların işe başlama tarihi, ücret, aylık çalışma gün sayısı gibi özlük işlemlerine dair yasa veya iş sözleşmesi gereği alınan veriler, iş veya mesleğe dair mesleki deneyim verilerdir.

İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, tarayıcı bilgileri, çerez bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri ile kullanım sırasında elde edilen gezinme verileridir.

Finansal Bilgi Verileri: Kişilere ait her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile kredi kartı bilgisi, banka hesap numarası, IBAN numarası ve fatura bilgileriniz gibi verilerdir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileridir.

Görsel Veriler: Kişisel veri sahiplerinin fiziksel mekân güvenliği kapsamı dışında, tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan görüntü verileridir.

Sağlık Verileri: Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, sağlık raporu, işe giriş periyodik muayene formu, tıbbi geçmiş, daha önce  geçirmiş olduğunuz  ameliyatlara/operasyonlara  ilişkin  veriler,  cilt  analiz  bilgileri,  laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, genetik bilgileriniz, ameliyat öncesi ve sonrası görsel veriler (fotoğraf ve/veya video) dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel verilerdir.

Cinsel Hayat Verileri: Cinsel hayata ilişkin verilerdir.

Aile Bireylerine/Yakınlara ait Kişisel Veriler: Kişinin aile bireyleri veya yakınları hakkındaki kimlik bilgisi, iletişim bilgisi gibi kişisel verileridir.

Çalışan Adayı Verileri: Muayenehane bünyesinde bordrolu çalışan olmak adına başvuruda bulunmuş veya çalışan adayı olarak değerlendirilen ilgili kişiye dair kişisel verilerdir.

İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Muayenehanemize yönelik web sitesi üzerinden veya başka kanallardan, onay ve rıza vererek bize iletilen her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde elde edilen kişisel verilerdir.

Diğer Veriler: Muayenehane web sitesinde ziyaretçilerin IP kayıtları, gezinme bilgisi gibi verilerdir.

Kişisel verilerin işlendiği sırada güncel olması kanuni bir zorunluluktur. Kişisel verilerde değişiklik olması durumda kayıtların güncellenebilmesi için mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca prosedürlerimiz gereği, kişisel verilerinizin doğru ve güncelliğini kontrol amacıyla sizlerden onay talep edilecektir.

İlgili mevzuat gereği 18 yaşını doldurmayan bireylere ait kişisel veriler, açık rıza gereken hallerde küçüğün veli ya da vasisinin rızası ile işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Hasta Hakları Yönetmeliği ve sağlıkla ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamında verilerinizi işlenmekteyiz.

Kişisel verileriniz, Op. Dr. Muhammet Dilber’in sunduğu sağlık hizmetine bağlı olarak;

 • Muayene, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon amacıyla muayenehaneye gelerek, uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız ile diğer sağlık verileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sunduğunuz kimliğiniz/pasaportunuz ile kimlik ve iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,
 • Uygulanan tedaviye veya operasyona ilişkin Hasta Bilgilendirme ve Onay Formunu doldurmanız vasıtasıyla,
 • Dr. Muhammet Dilber’e ait sunucusu yurt içinde bulunan kurumsal web sitesi olan www.muhammetdilber.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
 • Dr. Muhammet Dilber’e ait sunucusu yurt içinde bulunan kayıtlı e-posta adresine (dr@muhammetdilber.com) göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
 • Tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve uygulama esnasında kaydedilen fotoğraf kayıtları vasıtasıyla,
 • Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, whatsapp, youtube, google gibi hizmet sağlayıcıları ile uzaktan bağlantı uygulamalarını kullanarak gönderdiğiniz yazılı, sesli veya görsel mesajlarınız ve bu uygulamalarla kurduğunuz online aramalarınız vasıtasıyla,
 • Dr. Muhammet Dilber’e ait https://www.muhammetdilber.com internet sitesinde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerez; kullanmakta olduğunuz cihazınıza gönderilmiş olup çok az yer kaplamakta olan text dosyalarıdır. Çerezler kullanım deneyiminizi kolaylaştırmak ve sizlere yardımcı olmak için sitemizi edeceğiniz ziyaretlerde daha iyi hizmet alabilmeniz adına gezinme bilgilerinizi toplayacak ve işleyecektir. Bu vasıtayla edinilen kişisel verileriniz üçüncü kişilerce paylaşılmayacaktır. Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızda gerekli ayarlamaları yaparak daha önceden yüklenmiş “cookie”leri silebileceğiniz gibi ileride yüklenecek “cookie”leri de engelleyebilir veya yüklenmeleri esnasında tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.
 • Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, messenger, google gibi sosyal medya hesapları üzerinden Op. Dr. Muhammet Dilber’in yaptığı reklam ve tanıtımlarda yer alan “bize ulaşın” gibi vasıtalar aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz yoluyla,
 • Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan Op. Dr. Muhammet Dilber’e ait profil hesabına mesaj göndermeniz veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla bilgileriniz toplanacak ve sunulan hizmet süresince, KVKK tarafından öngörülen tüm tedbirler alınmak suretiyle Op. Dr. Muhammet Dilber tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Op. Dr. Muhammet Dilber kişisel verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden birine dayanarak toplamaktadır:

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa; bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla olması,
 • Dr. Muhammet Dilber’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Op. Dr. Muhammet Dilber tarafından meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE ŞARTLARI

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Op. Dr. Muhammet Dilber Muayenehanesi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz, genel ilkeler uyarınca aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve sözleşmesel sorumluluklarımızı yerine getirme,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, tıbbi teşhis, uygulama, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yürütebilmek, operasyonunuzun ya da tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde bir diğer ilgili uzman hekimden konsültasyon alabilmek,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, tıbbi tedavi ve uygulamalara ilişkin yenilikleri duyurabilmek, uygulanan tıbbi işlem hakkında 3. kişileri bilgilendirebilmek,
 • Muayenehane ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi ve size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Veri güvenliği kapsamında muayenehanemizin sistem ve uygulamaları için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,
 • Hasta memnuniyeti, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinizi öğrenme ve yanıt verme,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve geri alınması,
 • Muayenehanemiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatların öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyi, iş güvenliğinin sağlanması ve benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, muayenehanemiz bünyesinde bulunan fiziki arşiv veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Op. Dr. Muhammet Dilber kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmaksızın işleyemez. Kişisel veriler yalnızca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda kişisel verinin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme olması,
 • Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması,
 • Dr. Muhammet Dilber’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Op. Dr. Muhammet Dilber’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla işlenebilmektedir:

 • İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa kanunlarda bu verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme olması,
 • İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Op. Dr. Muhammet Dilber’in yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından veri işleyen sıfatıyla; sözlü, yazılı ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile mevzuat tarafından gerekli kılınmış tüm teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK’nın ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız alınarak işlenebilecektir.

Açık Rıza Beyanınızın Alınması Gerektiği Durumlar

KVKK madde 5/1 uyarınca, aşağıda belirtilen durumlarda, ancak Açık Rızanız alınmak suretiyle kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Dr. Muhammet Dilber tarafından verilen tıbbi hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla tarafınıza sms mesajı, e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • Tıbbi işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında tedavinin gelişiminin takibi amacıyla alınan fotoğraf kayıtlarınızın Op. Dr. Muhammet Dilber’e ait instagram, facebook, youtube, google gibi sosyal medya kullanıcı hesaplarında ve kurumsal web sitelerinde paylaşılması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması yurt dışına aktarım sayılacağından ve yurt dışına aktarım için açık rıza şartı bulunduğundan bu gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır.

Ancak, aşağıdaki hallerde açık rızanız kullanıcısı olduğunuz servis sağlayıcısı tarafından alınmış olacağından ve Op. Dr. Muhammet Dilber tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından Açık Rızanız aranmayacaktır:

 • Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, youtube, google gibi hizmet sağlayıcılarını kullanarak, Op. Dr. Muhammet Dilber’e yazılı, sesli mesaj veya fotoğraf, video kaydı göndermeniz ya da sesli, görüntülü arama yapmanız veya bu yolla uzaktan muayene ve teşhis hizmeti almayı talep etmeniz durumunda,
 • Kendisine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan hotmail, gmail, yahoo gibi elektronik posta hizmet sağlayıcıları üzerinden sizinle iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda,
 • Dr. Muhammet Dilber’in, sunucusu yurt dışında bulunan instagram, facebook, whatsapp, messenger, google gibi sosyal medya hizmet sağlayıcıları üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde,
 • Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek kullanıcısı olduğunuz, instagram, facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan Op. Dr. Muhammet Dilber’e ait profil hesabına direkt mesaj göndermeniz durumunda.

Bahsedilen hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından Op. Dr. Muhammet Dilber’e aktarılacak ve Muhammet Dilber tarafından, uygulama üzerinden tarafınıza iletilecek kendisine ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir. Bu doğrultuda; Op. Dr. Muhammet Dilber’e ait aydınlatma metni ve gizlilik ilkelerini, özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verilerinizin bu doğrultuda işlenmesini ve ilgili uygulama üzerinden bildirdiğiniz iletişim bilgilerinizle Op. Dr. Muhammet Dilber’in tarafınızla iletişime geçmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Açık Rıza Beyanı Aranmaksızın Verilerinizin İşlenebileceği Durumlar

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca yasal ve hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın işlenecektir;

 • Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • İlgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin verilerin muhafaza edilmesi.
 • Hasta dosyası oluşturulması.
 • Ücret ödemelerinize istinaden fatura tanzim edilmesi.
 • Veri güvenliğinizin sağlanması.
 • Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.
 • İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.
 • Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2/c uyarınca; Tıbbi teşhis, tedavi ve operasyon süreçleri sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, kontrol randevu süreçlerini yönetebilmek amacıyla, Op. Dr. Muhammet Dilber tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden; muayenehane güvenliğinin sağlanması, hasta memnuniyeti ve talep yönetiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Op. Dr. Muhammet Dilber tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Kişisel verileriniz KVKK madde 6/3 uyarınca; Muayene, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerini yürütebilmek amacıyla, Kanun gereği sır saklama yükümlülüğü altında bulunan Op. Dr. Muhammet Dilber tarafından, özel nitelikli kişisel veri sayılan sağlık verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI, ŞARTLARI, AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları

Op. Dr. Muhammet Dilber, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda ve varsa açık rıza, yoksa hukuki sebeplerle sınırlı olarak gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle ilgili kişinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Op. Dr. Muhammet Dilber, kişisel verileri KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ile belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır:

 • Sağlık Bakanlığı Mevzuatları gereği yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
 • İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
 • Muayene, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi, operasyon ve bakım hizmetlerinin yürütebilmesi,
 • Komplikasyon süreçlerinin yönetilebilmesi,
 • Konsültasyon alınabilmesi,
 • Sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili 3. kişilerin tıbbi olarak bilgilendirilebilmesi,
 • Çalışan Adaylarının Başvuru ve Seçme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışanların İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Çalışanların Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Veri güvenliğinin sağlanabilmesi ve denetlenebilmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesidir.

Aktarılma Şartları

Op. Dr. Muhammet Dilber bu kapsamda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde öngörülen kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket etmektedir. Verileriniz aşağıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Veri sahibinin açık rızasının olması,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması,
 • Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması ve ilgili kişinin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasının gerekli olması,
 • Dr. Muhammet Dilber’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin, veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri aktarımının zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Op. Dr. Muhammet Dilber’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımının zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıdaki şartlardan birine dayalı ve sınırlı olarak yeterli önlemler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir:

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa kanunlarda bu verilerin aktarılmasına ilişkin açık bir düzenleme olması.
 • İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri söz konusuysa bu veriler kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

Op. Dr. Muhammet Dilber, KVKK’nın 8. maddesi gereğince yurt içinde veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Op. Dr. Muhammet Dilber, KVKK’nın 9. maddesi gereğince yurt dışına veri aktarımı faaliyetlerini veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Kişisel verilerin KVKK uyarınca açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumlarda, ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekmektedir:

 • Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler statüsünde olması,
 • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’dan izin alınması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları

 • Kişisel verilerinizi, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara,
 • C. Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimlere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Eczacılar Birliğine,
 • İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetlerine, Mahkemeler ve her türlü yargı makamına, kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi mercilere, olası bir hukuki ihtilaf durumunda avukatımıza, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, özel hastaneler, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile özel sigorta şirketlerine, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere, sağlık hizmetlerini geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız kuruluş ve laboratuvarlar gibi üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz kuruluşlara aktarılabilecektir.

Op. Dr. Muhammet Dilber Muayenehanesi, kişisel verilerin aktarılması durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için tüm uyarıları yapmış, onam metinleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ

Op. Dr. Muhammet Dilber Muayenehanesi veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirler çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan sürelerin dolmasının ardından veri saklama ve imha politikamız gereğince silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu süre, hastadan hastaya ve veriden veriye değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin bir kısmı muayenehane dosyalarımızda ve mali kayıtlarımızda yazılı olarak saklanmaktadır. İletişim verileriniz, muayenehanemize ait cep telefonunun dahili ve SİM kart hafızasında saklanmaktadır. Elektronik ve dijital verileriniz hem muayenehane bilgisayarlarında, yedek sabit disklerde, hafıza kartlarında, USB sürücülerinde, e-mail sunucularında saklanmaktadır. Ön görüşme, tanı, tedavi ve takip sürecinde sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan kişisel veriler oluşturuldukları platformların ilgili hesapları ve kayıtları içerisinde saklanmaktadır. Elektronik verileriniz minimum iki basamaklı bir veri koruma sitemi ile muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

 • Mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (Sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (Sağlık kapsamındaki kişisel verilerin mevzuat kapsamında saklanmak yükümlülüğü bulunduğundan silinme hakkı Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca değerlendirilecektir.)
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ayrıca belirli bir amaçla kişisel verilerinizi işlemek veya size bilgilendirici tanıtım faaliyetleri yapmak için onayınızı aldığımızda, onayınızı istediğiniz zaman geri alabilme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi açık ve anlaşılır şekilde detaylı anlatan metninizi www.muhammetdilber.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve  formun  ıslak  imzalı  bir  nüshasını;  “Zeytinlik Mah. (Yeni Ataköy 2-5-6. Mah) Rauf Orbay Cad. No.4 Yalı Ataköy C Blok B Girişi D:29 34158 Bakırköy / İstanbul – Türkiye” adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla/iadeli taahhütlü posta ile ‘‘Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi’’ notu ile gönderebilirsiniz veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,  dr@muhammetdilber.com e-posta adresine başvurabilirsiniz.

Veri Sahibinin, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken İşveren tarafından ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel veriler ile ilgili başvurular; kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi, başvurunun haklı bir nedene dayanmaması, başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi, başvuru usulüne uyulmaması, hallerinde gerekçelendirilerek reddedilebilir.

Başvurularınızda, ad soyad, T.C. kimlik numarası, ikamet veya iş yeri adresi, varsa e-posta adresi, telefon numarası, başvuru yazılı ise imza ve talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları içermeyen başvurular muayenehane tarafından reddedilecektir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde muayenehane tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Op. Dr. Muhammet Dilber için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sahibinin, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

İşbu aydınlatma metninde, Kanundan ve sair mevzuat hükümlerinden doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

Op. Dr. Muhammet Dilber Muayenehanesi

 


Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Dilber Muayenehanesi tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik,  Ayakta  Teşhis  Ve  Tedavi  Yapılan  Özel  Sağlık  Kuruluşları  Hakkında Yönetmelik, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat kapsamında hazırlanan KVKK Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve İmha Politikası, Açık Rıza Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu linkleri aşağıda okumanız, incelemeniz ve gerektiğinde çıktısını alarak kullanabilmeniz için sunulmaktadır.

Hi, How Can We Help You?